ADR- опасни товари

Учебен център „ИВОНТИ“ организира и провежда курсове за обучение на водачи на МПС, превозващи опасни товари – ADR.
Занятията се провеждат в специализиран кабинет. Обучението е изцяло теоретично и се извършва по одобрена програма, съгласно Наредба № 40 на Министерство на транспорта.

ПРИДОБИВАНЕ НА ADR – СВИДЕТЕЛСТВО
1. ОБУЧЕНИЕ – Обучението за водачи, превозващи опасни товари обхваща следните четири модула:

-Основно обучение – придобива се право на превоз на опасни товари от всякакво естество, с изключение на превоз на взривни вещества и изделия, радиоактивни материали и превоз на опасни товари в цистерни;
– Специализирано обучение – превоз на опасни товари в цистерни;
– Специализирано обучение – превоз на взривни вещества и изделия;
– Специализирано обучение – превоз на радиоактивни материали

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ на обучението – в зависимост от желаните за придобиване от кандидата специалности, както следва:
Основно обучение 19 часа два дена и половина
превоз на опасни товари в цистерни 13 часа Един ден и половина
превоз на взривни вещества и изделия 8 часа Един ден
превоз на радиоактивни материали 8 часа Един ден

Общата продължителност и цени на обучението е в зависимост от желаните от обучаваните модули.

3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: документ, удостоверяващ самоличността на кандидата.
/Не е необходимо кандидата задължително да притежава свидетелство за управление на МПС./

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ADR – СВИДЕТЕЛСТВО НА
ВОДАЧ НА МПС, ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Обучението за водачи, превозващи опасни товари обхваща същите четири модула:
1 ОСНОВЕН КУРС
2. ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ В ЦИСТЕРНИ
3. ПРЕВОЗ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ ОТ КЛАС 1
4. ПРЕВОЗ НА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ ОТ КЛАС 7

1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ на обучението – ОПРЕСНИТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ също са с различна продължителност в зависимост от това какви модули е притежавал водача и целят опресняване на знанията и запознаване с настъпилите изменения в разпоредбите на спогодбата през изминалия 5 годишен период.

2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: документ, удостоверяващ самоличността на кандидата и копие на валидно „ADR – Свидетелство на водач, превозващ опасни товари”.
/ Не е необходимо кандидата задължително да притежава свидетелство за управление на МПС./

Преминалите курс на обучение полагат теоретичен изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Изпитите за придобиване и за удължаване на срока на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари се провеждат всеки четен четвъртък.
След успешното полагане на изпита ИА „АА“ издава АДР свидетелство на водача, с валидност 5 години.

Съгласно Наредба № 40, в годината на изтичане на валидността на свидетелството, водачът трябва да премине опреснителен курс и да положи успешен изпит преди датата на изтичане на валидността на свидетелството.

Записването в курс за придобиване на квалификация за превоз на опасни товари се извършва в Учебния център преди започването на курса с копие на документ за самоличност. Записването в курс за опресняване представят и копие на АДР свидетелството .